Obrazek z Kubusiem Puchatkiem
Żłobek Gminny w Żninie

„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”.

Maria Kownacka

RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”).

Posługiwanie się RODO jest powszechne używanym skrótem ww. rozporządzenia. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. 

W świetle przepisów prawa administratorem Państwa danych jest:

Żłobek Gminny w Żninie, ul. Jasna 5, 88-400 Żnin, email: zlobek@gminaznin.pl

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań dla których są zbierane.
 2. Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny tymi celami.
 3. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.
 4. Realizujemy przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.
 5. Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie instytucji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów art oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziewictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 6. Chronimy dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym dostępem.
 7. Jeżeli dane osobowe udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Administrator Danych wdrożył i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbyło się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego odrębne upoważnienie nadane przez Administratora Danych.
 10. Systemy informatyczne umożliwiają odnotowanie każdej operacji wykonywanej na danych osobowych.
 11. Stosowane są metody polegające na szyfrowaniu danych ich pseudonimizacji, jak i pełnej anonimizacji danych osobowych. 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych, 
 • ich sprostowania, 
 • żądania usunięcia, 
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii. 

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Możesz także wycofać wyrażoną wcześniej swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Jedną z przesłanek, która daje podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzane danych nie odbywa się w oparciu o przepisy prawa, a jest działaniem dobrowolnym Administratora Danych, tzn. nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W takim przypadku jeżeli Państwo zechcecie skorzystać z danej usługi poprosimy Was o wyrażenie pisemnej zgody za przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Waszych danych przed cofnięciem takiej zgody.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Żłobka Gminnego w Żninie lub wysłać na adres Żłobek Gminny w Żninie, ul. Jasna 5, 88-400 Żnin.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM 

Państwa dane mogą być udostępnione tylko i wyłączne podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.

 

/pliki/gminaznin-zlobek/pliki/regulamin%20monitoring(6).pdf

Ramowy rozkład dnia

Obrazek z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem

Żłobek otwarty jest od godziny 6.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku.

Opieka nad dzieckiem w żłobku zorganizowana jest wg stałego rozkładu dnia.


6.30 - 8.15

przyjmowanie dzieci

8.15 – 8.30

poranna gimnastyka, zabawy ruchowe i integracyjne

8.30 – 9.00

śniadanie

9.00 – 9.15

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

9.30 – 10.00

zajęcia zorganizowane edukacyjne

10.00 – 11.00

zabawy dowolne, spacer

11.15 – 11.45

obiad

11.45 – 12.00

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

12.00 – 14.00

sen, relaksacja, czas odpoczynku dzieci uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i etapu rozwojowego dziecka

14.00 – 14.15

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

14.15 – 14.45

podwieczorek

15.00 – 16.30

zajęcia z dziećmi i wydawanie dzieci rodzicom