Obrazek z Kubusiem Puchatkiem
Żłobek Gminny w Żninie

„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”.

Maria Kownacka

Rekrutacja

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi, które: 
  1. mają ukończone 20 tygodni życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe,
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przyjęcie do Żłobka wyrażoną w wniosku. 
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie Gminy Żnin.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
  1. dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się,
  2. dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), 
  3. dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 
  4. dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, 
  5. dzieci z rodzin wielodzietnych.

Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor. 

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka, złożony przez rodziców/opiekunów prawnych z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL – inny dokument potwierdzający narodzenie dziecka i numer PESEL rodziców.

O kolejności przyjęcia decyduje data złożenia wniosku. Rekrutacja trwa cały rok, w miarę wolnych miejsc w placówce. 

Ramowy rozkład dnia

Obrazek z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem

Żłobek otwarty jest od godziny 6.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku.

Opieka nad dzieckiem w żłobku zorganizowana jest wg stałego rozkładu dnia.


6.30 - 8.15

przyjmowanie dzieci

8.15 – 8.30

poranna gimnastyka, zabawy ruchowe i integracyjne

8.30 – 9.00

śniadanie

9.00 – 9.15

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

9.30 – 10.00

zajęcia zorganizowane edukacyjne

10.00 – 11.00

zabawy dowolne, spacer

11.15 – 11.45

obiad

11.45 – 12.00

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

12.00 – 14.00

sen, relaksacja, czas odpoczynku dzieci uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i etapu rozwojowego dziecka

14.00 – 14.15

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

14.15 – 14.45

podwieczorek

15.00 – 16.30

zajęcia z dziećmi i wydawanie dzieci rodzicom