Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY

Moment przekraczania przez dziecko progu żłobka jest trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i opiekunów. Dla wielu dzieci i rodziców jest to okres trudny i stresujący, wywołujący lęk, złość, upór i gniew. Wynika to z tego, iż dziecko zostaje wyrwane z środowiska rodzinnego, które dotychczas gwarantowało mu poczucie stabilności i bezpieczeństwa oraz zrozumienie tego, co się wokół niego dzieje. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone w nieznane środowisko, nowe otoczenie, przestrzeń i osoby co sprawia, że nie jest w stanie kontrolować i rozumieć sytuacji i odczuwa ją jako zagrożenie. Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają bowiem oddać swoje dziecko pod  opiekę instytucji i osób obcych. Obawiają się o jego bezpieczeństwo o to czy sobie poradzi w różnych sytuacjach. Rodzi to niepokój i wątpliwości, które podświadomie przenoszą na dziecko. Aby temu zapobiec stworzyliśmy program adaptacji w żłobku, który ułatwi ten ciężki okres zarówno dla dzieci jaki i rodziców.

 

CELE PROGRAMU ADAPCYJNEGO

 1. Pomoc dzieciom w adaptacji nowych warunków panujących w żłobku.
 2. Włączenie rodziców do wspierania dziecka w procesie adaptacji.
 3. Przygotowanie rodziców do pomocy.

 

ZADANIA PROCESU ADAPTACYJNEGO

 1. Skrócenie okresu przystosowania się dzieci w żłobku.
 2. Pomoc dzieciom w przystosowaniu się do warunków panujących w żłobku.
 3. Zmniejszenie obaw i niepewności rodziców związanej z oddaniem dziecka pod opiekę personelu placówki.
 4. Przedstawienie rodzicom wypoczynku jako coś atrakcyjnego np. łączenie leżakowania ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej.
 5. Podtrzymanie relacji z rodzicami, która ma udoskonalić dalszą współpracę.
 6. Zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby emocjonalne dzieci.
 7. Wzmacnianie dorosłych  w roli rodziców.
 8. Integracja rodziców między sobą.

PRZEBIEG PROCESU ADAPTACYJNEGO

Proces adaptacji przebiega stopniowo i składa się z dwóch etapów.

Etap I obejmuje

 • rozmowę z rodzicami i prezentacje placówki
 • poznanie personelu, który będzie zajmować się Waszym dzieckiem

Etap II obejmuje

 • pojawienie się dziecka w żłobku
 • na początku adaptacji dzieci stosujemy skrócony czas pobytu w placówce co umożliwia stopniowe oswajanie się dziecka (1 godzina pierwszy dzień w kolejnych stopniowo wydłużamy pobyt)
 • obserwację – naszym celem jest uzyskanie maksymalnie dużo różnorodnych informacji o dziecku
 • udzielamy rodzicom najbardziej istotne informacje o dziecku i funkcjonowaniu żłobka

 

OCZEKIWANIA  WOBEC RODZICÓW

 1. Pomoc dziecku w przystosowaniu się do nowego środowiska.
 2. Wcześniejsze wprowadzenie dziecku planu dnia tożsamego z rozkładem dnia w żłobku.
 3. Wspieranie dziecka w budowaniu pozytywnego stosunku do żłobka.
 4. Stawianie wymagań wobec dziecka.
 5. Rezygnacja z nadopiekuńczości, nie wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą.
 6. Wspieranie i oswajanie dziecka z nowym otoczeniem.
 7. Uczenie nawiązywania kontaktów interpersonalnych z osobami trzecimi.
 8. Wspomaganie dziecka w czynnościach samoobsługowych i samodzielności.

 

OCZEKIWANIA WOBEC DZIECI

 1. Dziecko potrafi na miarę swoich możliwości porozumieć się z otoczeniem.
 2. Potrafi  pokazać, zapytać lub poprosić o coś (zamiast płakać lub rzucać zabawkami).
 3. Dziecko chętnie nawiązuje kontakt z osobą dorosłą.
 4. Ma koleżanki i kolegów z którymi bezkonfliktowo się bawi, rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać.
 5. Potrafi lub podejmuje próby samodzielnego mycia buzi i rąk, korzystania z toalety.
 6. Samodzielnie je lub podejmuje próby w tym zakresie, potrafi powiedzieć, że mu coś smakuje lub prosi o dokładkę.
 7. Potrafi lub podejmuje próby samego rozbierania się i ubierania.

 

ZADANIA DLA OPIEKUNÓW

 1. Nawiązywanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę.
 2. Dostarczanie wiedzy merytorycznej rodzicom nowo przyjętych dzieci oraz udzielania wsparcia pedagogicznego.
 3. Organizowanie ciekawych zajęć  i zabaw grupowych oraz indywidualnych dla dzieci.
 4. Udzielenie dzieciom i rodzicom wsparcia i pomocy w różnych sytuacjach wychowawczo – dydaktycznych.
 5. Prowadzenie obserwacji dziecka oraz informowanie rodziców o ewentualnych problemach.
 6. Budowanie zaufania między opiekunem a rodzicem.

 

ZADANIA DLA RODZICÓW

 1. Poznawanie możliwości rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.
 2. Pomoc w pokonaniu lęku, niepewności i nieśmiałości u dzieci spowodowanego nagłą zmianą otocznia.
 3. Informowanie personelu o  indywidualnych i specyficznych potrzeb dziecka (np. dieta)
 4. Zrozumienie specyfiki pracy opiekuna żłobka.
 5. Ścisła współpraca z personelem żłobka, dbanie o wspólne dobro dziecka.
 6. Rodzic jest gotowy do emocjonalnego rozstania z dzieckiem na czas pobytu w placówce.
 7. Kształtowanie u dziecka umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w żłobku (fizjologicznych, samoobsługowych)

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOBRĄ I ZŁĄ ADAPTACJĘ DZIECKA

Adaptację ułatwia

 • racjonalne podjęcie decyzji.
 • pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu)
 • poznanie placówki przez dziecko i rodzców
 • umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi
 • usamodzielnienie dziecka
 • stopniowe przyzwyczajanie dziecka do żłobka
 •  akceptacja i wspieranie dziecka w trudnych chwilach, zrozumienie jego stresu
 • okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania
 • czas na bycie z dzieckiem po odebraniu do ze żłobka
 • w miarę możliwości wcześniejsze odbieranie dziecka ze żłobka w okresie adaptacyjnym

Adaptację utrudnia

 • niepewność decyzji
 • brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu
 • nieznajomość placówki
 • traktowanie dziecka przedmiotowo
 • nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą
 • straszenia żłobkiem
 • pośpiech, zdenerwowanie, spóźnienie, brak czasu na rozmowę
 • brak własnych reguł
 • złe przyzwyczajenia dziecka, np. zasypianie dziecka z rodzicem