Obrazek z Kubusiem Puchatkiem
Żłobek Gminny w Żninie

„Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”.

Maria Kownacka

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA GMINNEGO
W ŻNINIE

PODSTAWA PRAWNA: art. 12 ustawy z 4 lutego 2011 r. 
O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235)

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka
 3. Zasady codziennego przebywania dziecka w Żłobku
 4. Zasady wydawania dzieci
 5. Zasady obowiązujące rodziców
 6. Zasady obowiązujące personel
 7. Zasady postępowania w nagłych przypadkach
 8. Dokumentacja
 9. Personel Żłobka
 10. Obowiązki Żłobka
 11. Organizacja pracy w Żłobku
 12. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne
§1

 1. Regulamin organizacyjny określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Żłobka Gminnego w Żninie mieszczącego się przy ul. Jasnej 5, jak również wprowadza przepisy porządkowe obowiązujące na terenie placówki.
 2. Żłobek Gminny w Żninie działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Żninie Uchwała nr XXII/238/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Żłobka Gminnego w Żninie, dotyczący rodziców dzieci aktualnie korzystających z usług Żłobka;
  2. rodzicach – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do Żłobka.

§2

Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka
§3

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi, które:
  1. mają ukończone 20 tygodni życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia, 
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przyjęcie do Żłobka wyrażoną w wniosku.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie Gminy Żnin.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają: 
  1. dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się,
  2. dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
  3. dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
  5. dzieci z rodzin wielodzietnych.

§4

 1. Przyjęć do Żłobka dokonuje Dyrektor.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka, złożony przez rodziców/opiekunów prawnych z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL – inny dokument potwierdzający narodzenie dziecka i numer PESEL rodziców.
 3. O kolejności przyjęcia decyduje data złożenia wniosku.
 4. Rekrutacja trwa cały rok, w miarę wolnych miejsc.

§ 5

 1. Wysokość opłat za świadczenia wykonane przez Żłobek określa Rada Miejska w Żninie.
 2. Opłatę za pobyt dziecka w placówce należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca. Warunki pobierania odpłatności zawarte są w Umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka Gminnego w Żninie.
 3. Informację o wysokości miesięcznej opłaty za Żłobek intendent przekazuje pisemnie każdemu rodzicowi oddzielnie.

 Zasady codziennego przebywania dziecka w Żłobku
§6

 1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
 2. Dzieci przyjmowane są w godzinach 6.30 do 8.00.
 3. Przyjmowane dziecko do Żłobka powinno być zdrowe (bez objawów chorobowych), zadbane higienicznie i estetycznie ubrane stosownie do pogody.
 4. Każdego dnia rodzice powinni informować pielęgniarkę lub opiekunkę o stanie zdrowia dziecka i jego zachowaniu w domu.

§7

 1. Rodzice dziecka są zobowiązani zgłosić jego nieobecność opiekunkom lub w sekretariacie  Żłobka osobiście lub telefonicznie.
 2. W przypadku nie zgłoszenia przyczyny nieobecności, po upływie miesiąca, dziecko zostanie wypisane ze Żłobka.
 3. Rodzice powinni zgłaszać opiekunom, zmiany numerów kontaktowych, adresu zamieszkania lub zakładu pracy.

§8

Dzieci przebywające w Żłobku mają zapewnione posiłki według potrzeb rozwojowych i zaleceń lekarskich.

§9

 1. Dzieci starsze od 2-3 lat śpią na leżaczkach, a dzieci od 20 tygodnia do 2 lat do snu
  układane są w łóżeczkach.
 2. Żłobek posiada odpowiednią ilość łóżeczek i leżaków.

Zasady wydawania dzieci
§10

 1. Do odbioru dziecka ze Żłobka upoważnieni są wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione przez rodziców, na ich pisemny wniosek za okazaniem dowodu tożsamości.
 2. Dzieci wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim.
 3. Nie wydaje się dzieci osobom nietrzeźwym.
 4. Odbiór dzieci jest w godzinach od 14.00 do 16.30.

Zasady obowiązujące rodziców
§11

Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka są zobowiązani:

 1. przyprowadzać do Żłobka dzieci zdrowe, czyste, i ubrane odpowiednio do pory roku,
 2. do przestrzegania Ramowego Rozkładu Dnia obowiązującego w placówce,
 3. powiadamiać o chorobie dziecka Dyrektora Żłobka lub opiekunkę,
 4. przyprowadzać i odbierać ze żłobka dzieci osobiście lub przez inną osobę pisemnie upoważnioną i legitymującą się dowodem osobistym. Osoba ta winna być przedstawiona przez rodziców personelowi Żłobka,
 5. korzystać z pomieszczeni wyznaczonych tj. szatni dziecięcej,
 6. brać udział w zebraniach, spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Dyrektora Żłobka.

Zasady obowiązujące personel
§12

Do obowiązków personelu Żłobka należy:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat;
 2. zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami;
 3. pomoc pracującym rodzicom poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery;
 4. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz wyuczenie nawyków higienicznych;
 5. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku  i rozwoju w oparciu o plan pracy;
 6. zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w Żłobku;
 7. zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego;
 8. zapewnienie prawidłowej i fachowej opieki i wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami;
 9. szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodzicowi i personelu przez pogadanki, gazetki i rozmowy bieżące;
 10. Żłobek współpracuje z lekarzami rodzinnymi, gdzie dzieci uczęszczają na badania i bilanse.

Zasady postępowania w nagłych przypadkach
§13

 1. Gdy dziecko zachoruje natychmiast należy powiadomić rodziców dziecka.
 2. W przypadkach, w których może dojść do zagrożenia życia dziecka, należy wezwać pogotowie ratunkowe.
 3. Gdy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną należy należy je umieścić w izolatce pod opieką pielęgniarki do momentu, do momentu zabrania dziecka przez rodzica.

 Dokumentacja edukacyjno-opiekuńcza
 §14

Żłobek prowadzi dokumentację:

 1. dziennik zajęć, gdzie szczegółowo opisuje się dzień pobytu dzieci w żłobku,
 2. miesięczne plany pracy edukacyjno- opiekuńczej.

 § 15

 1. Liczba miejsc w żłobku wynosi – 28.
 2. W żłobku funkcjonują dwie grupy dziecięce. Dopuszcza się możliwość łączenia grup, dla celów organizacyjnych.

 Personel Żłobka
§ 16

W żłobku zatrudnieni są pracownicy z następujących grup zawodowych:

 1. administracja: dyrektor, intendent, sekretarka,
 2. średni personel: pielęgniarka, opiekunka dziecięca,
 3. pracownicy obsługi: kucharz, pomoc kuchenna, pokojowa.

 Obowiązki Żłobka
§17

Żłobek ma obowiązek:

 1. utrzymać obiekt w czystości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. obowiązki personel ma w zakresie swoich czynności,
 3. zatrudniać personel z aktualnymi badaniami lekarskimi,
 4. informować na bieżąco rodziców o planie pracy z dziećmi, zachowaniu dziecka w ciągu dnia, jadłospisie na dany dzień.

 Organizacja pracy w Żłobku
§18

 1. Żłobek Gminny w Żninie jest placówką całoroczną, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowej przerwy urlopowej w okresie wakacyjnym. Termin przerwy urlopowej skorelowany z przerwą wakacyjną Przedszkola Miejskiego nr 2 wyznacza Dyrektor Żłobka i podaje rodzicom do wiadomości nie później niż 31 marca.
 2. W Żłobku obowiązuje ramowy rozkład dnia, który określa rytm pracy placówki.

Postanowienia końcowe
§19

Na terenie Żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. palenia tytoniu,
 2. spożywania napojów alkoholowych, 
 3. przebywanie osób nieuprawnionych i nietrzeźwych,
 4. prowadzenia działalności nie związanej z celem i zadaniami Żłobka,
 5. przechowywania substancji łatwopalnych, trujących lub szkodliwych dla zdrowia,
 6. naruszania innych powszechnie obowiązujących zakazów.

§21

 1. Skargi i wnioski dotyczące pracy Żłobka należy składać u Dyrektora osobiście lub na
  piśmie w godzinach pracy.
 2. O sposobie załatwienia skarg i wniosków zainteresowani będą zawiadomieni w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 r.

Ramowy rozkład dnia

Obrazek z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem

Żłobek otwarty jest od godziny 6.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku.

Opieka nad dzieckiem w żłobku zorganizowana jest wg stałego rozkładu dnia.


6.30 - 8.15

przyjmowanie dzieci

8.15 – 8.30

poranna gimnastyka, zabawy ruchowe i integracyjne

8.30 – 9.00

śniadanie

9.00 – 9.15

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

9.30 – 10.00

zajęcia zorganizowane edukacyjne

10.00 – 11.00

zabawy dowolne, spacer

11.15 – 11.45

obiad

11.45 – 12.00

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

12.00 – 14.00

sen, relaksacja, czas odpoczynku dzieci uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i etapu rozwojowego dziecka

14.00 – 14.15

zabiegi pielęgnacyjno - higieniczne

14.15 – 14.45

podwieczorek

15.00 – 16.30

zajęcia z dziećmi i wydawanie dzieci rodzicom